ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ อก. ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 04/10/2561


ประกาศ สปอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สปอ. บริเวณอาคารเดิม อาคารส่วนต่อเติมและบริเวณโดยรอบอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 26/09/2561


ประกาศจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 20 ชุด

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 25/09/2561


ประกาศจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 15 ชุด

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 25/09/2561


ประกาศจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 5 ชุด

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 25/09/2561


ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมบริเวณเดิม อาคารส่วนต่อเติมและบริเวณโดยรอบอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18/09/2561


ประกาศยกเลิกการจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 29/08/2561


ประกาศ สปอ. เรื่องประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 22/08/2561


ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 15/08/2561


ประกาศยกเลิกการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อโทรทัศน์ประจำปี 2561

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 14/08/2561


Page 8 of 27