เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสุ.และบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับ สปอ.สอจ.กรม สาขากรมในภูมิภาค และหน่วยงานในสังกัด อก. 2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 25-12-2562


เอกสารแนบ: