ประกาศร่างข้อกำหนดคุณลักษณะทางด้านเทคนิคและราคากลาง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย Video Conference

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 14-08-2563


เอกสารแนบ: