ร่าง TOR การเช่าใช้งานวงจรสื่อสารความเร็วสูงระบบอินทราเน็ต และระบบอินทรอเน็ต สปอ. และสอจ. 76 จังหวัด

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 23-05-2557
ข้อกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference) การเช่าใช้งานวงจรเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง ระบบอินทราเน็ต และระบบอินเทอร์เน็ต สปอ. และสอจ. 76 จังหวัด หน่วยงานระดับกรม สาขาชของกรมในภูมิภาค สถาบันเครือข่าย     *หากมีขอวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะใดๆ ขอให้แจ้งผ่านทาง e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือติดต่อที่เบอร์ 02-202-3232 ติดต่อ คุณจิระพันธ์ ปรีชาวิทย์ ตั้งแต่ 23-26 พฤษภาคม 2557


เอกสารแนบ: