ร่าง TOR จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 82 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 31-10-2557


เอกสารแนบ: