ร่างTor จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยากส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนจำนวน 82 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ สปอ. ฉบับเพิ่มเติม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 09-12-2557


เอกสารแนบ: