TOR จัดทำจุลสารอุตสาหกรรมสัมพันธ์ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิกรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 19-12-2557


เอกสารแนบ: