TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม งบประมาณประจำปี 2558

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18-06-2558
*หากมีขอวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะใดๆ ขอให้แจ้งผ่านทาง ติดต่อที่เบอร์ 02-202-3012 ติดต่อ คุณสุรีย์รัตน์ มีประเสริฐ ตั้งแต่ วันที่ 22 - 26  มิถุนายน 2558


เอกสารแนบ: