TOR งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 02-07-2558
*หากมีขอวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะใดๆ ขอให้แจ้งผ่านทาง ติดต่อที่เบอร์ 02-202-3012 ติดต่อ คุณสุรีย์รัตน์ มีประเสริฐ ตั้งแต่ วันที่ 2-7  กรกฎาคม 2558


เอกสารแนบ: