TOR จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สปอ.และบริเวณโดยรอบอาคาร สปอ.

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 11-09-2558
*หากมีขอวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะใดๆ ขอให้แจ้งผ่านทาง ติดต่อคุณสุรีย์รัตน์ มีประเสริฐ และคุณปรียามล ดีทองอ่อน  เบอร์ 02-202-3012 ,02-202- 3014 ตั้งแต่ วันที่ 11 - 17 กันยายน 2558


เอกสารแนบ: