TOR การปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานผู้บริหาร ชั้น 2 ห้อง 202,203 และชั้น 4 ห้อง 401,403,404 อาคาร สปอ.

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 10-11-2558


เอกสารแนบ: