TOR จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดประชุมชี้แจงการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ให้แก่เทศบาล พร้อมเข้าเล่ม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18-11-2558


เอกสารแนบ: