TOR การจ้างเหมาบริการจัดทำเสื้อ (โครงการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต และปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิด "ทุจริตโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ")

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18-11-2558


เอกสารแนบ: