TOR การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคาร สปอ. ประจำปีงบประมาณ 2559

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 20-11-2558


เอกสารแนบ: