TOR การจ้างเหมาบริการจัดทำสมุดโน้ตการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (โครงการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต และปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิด "ทุจริตโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ")

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 11-01-2559


เอกสารแนบ: