TOR จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดประชุมชี้แจงการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2535 ให้แก่เทศบาล พร้อมเข้าเล่ม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18-01-2559


เอกสารแนบ: