TOR การจ้างดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการอุตสาหกรรม หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก. รุ่นที่3 1-32)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 12-02-2559
*หากมีข้อวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะใดๆ ขอให้แจ้งผ่านทาง   นางสาวลัดดาวัลย์ สันติภิญโญเลิศ หรือติดต่อที่เบอร์ 02-202-3652 ตั้งแต่ วันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2559


เอกสารแนบ: