ร่าง TOR/TOR

TOR การจ้างจัดพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 22/04/2559


TOR การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 23/03/2559


TOR การจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาตอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 23/03/2559


TOR ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักบริหารการอุตสาหกรรม หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" รุ่นที่ 31 - 32

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 23/03/2559


TOR การจัดจ้างดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและบริหารสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดีย

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 03/03/2559


TOR การจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซี.ซี. จำนวน 1 คัน โดยวิธีสอบราคา

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 23/02/2559


TOR กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 19/02/2559


TOR การจ้างดำเนินกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินทรัพย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 19/02/2559


TOR การจ้างดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการอุตสาหกรรม หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก. รุ่นที่3 1-32)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 12/02/2559


TOR โครงการออกแบบและพัฒนาระบบและรูปแบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการบริหารราชการตามภารกิจของสปอ. ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการ MOC ระยะที่1

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 11/02/2559


Page 16 of 25