ร่าง TOR/TOR

TOR การจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซี.ซี. จำนวน 3 คัน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 29/01/2559


TOR การจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซี.ซี. จำนวน 1 คัน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 29/01/2559


TOR การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลแข็งในภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 สปอ.

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 27/01/2559


TOR จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดประชุมชี้แจงการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2535 ให้แก่เทศบาล พร้อมเข้าเล่ม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18/01/2559


TOR การจ้างเหมาบริการจัดทำสมุดโน้ตการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (โครงการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต และปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิด "ทุจริตโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ")

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 11/01/2559


TOR การจ้างดำเนินการฝึกอบรมกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักบริหารการอุตสาหกรรม หลักสูตร "นักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 17 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 11/01/2559


TOR โครงการออกแบบและพัฒนาระบบและรูปแบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการบริหารราชการตามภารกิจของสปอ. ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการ MOC ระยะที่1

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 06/01/2559


TOR การจ้างเหมาจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 1 ปีของกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 24/12/2558


TOR กระดาษถ่ายเอกสาร

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 23/12/2558


TOR การจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริการร่วม อก.

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 16/12/2558


Page 17 of 25