ร่าง TOR/TOR

TOR การจ้างดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาด้าน AEC" (MR.AEC) รุ่นที่ ๔

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 16/12/2558


TOR ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 01/12/2558


TOR โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 23/11/2558


TOR การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคาร สปอ. ประจำปีงบประมาณ 2559

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 20/11/2558


TOR การจ้างเหมาบริการจัดทำเสื้อ (โครงการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต และปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิด "ทุจริตโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ")

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18/11/2558


TOR จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดประชุมชี้แจงการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ให้แก่เทศบาล พร้อมเข้าเล่ม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18/11/2558


TOR การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 16/11/2558


TOR การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงาน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 13/11/2558


TOR ข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 12/11/2558


TOR ข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษา การพัฒนาระบบการจัดทำคำรับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 12/11/2558


Page 18 of 25