ร่าง TOR/TOR

TOR ข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษา การเสริมสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 12/11/2558


TOR การปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานผู้บริหาร ชั้น 2 ห้อง 202,203 และชั้น 4 ห้อง 401,403,404 อาคาร สปอ.

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 10/11/2558


TOR การจ้างประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปี พ.ศ. 2559

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 06/11/2558


TOR การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 20/10/2558


TOR โครงการออกแบบและพัฒนาระบบและรูปแบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการบริหารราชการตามภารกิจของสปอ. ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการ MOC ระยะที่1

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 16/10/2558


TOR การประกวดราคาจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง (เก๋ง) จำนวน 3 คัน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 06/10/2558


TOR ค่าใช้จ่ายการจ้างทำระบบบริหารจัดการสินทรัพย์สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมส่วนกลางและภูมิภาค

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 25/09/2558


TOR ข้อกำหนดการจ้างงาน กิจกรรม เสวนาและจัดนิทรรศการผลงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green lndustry) ประจำปี 2558

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 17/09/2558


TOR จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สปอ.และบริเวณโดยรอบอาคาร สปอ.

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 11/09/2558


TOR ข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษา โครงการการพัฒนาระบบบริหารสื่อประชาสัมพันธ์ (Social Media) ของอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 03/09/2558


Page 19 of 25