ร่าง TOR/TOR

TOR กระดาษถ่ายเอกสาร

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 17/08/2558


TOR จัดทำวีดิทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและค่าเช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในโครงการจัดประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2558

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 10/08/2558


TOR โครงการการพัฒนาปรับปรุง Website

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 06/08/2558


TOR งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ห้องทำงานสำนักงานรัฐมนตรี ห้องรับรองและโถงด้านหน้า ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 29/07/2558


TOR "พิธีมอบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2558"

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 24/07/2558


TOR "พิธีมอบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2558"

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 24/07/2558


TOR ไมโครโฟนชุดประชุมชนิดคอยาวและเครื่องควบคุมกลางชุดประชุม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 15/07/2558


TOR ปรับปรุงและตกแต่งภายใน พร้อมครุภัณฑ์ประจำห้องทำงานผู้บริหารระดับสูงชั้น 3 , 4 และ 5 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 14/07/2558


TOR ไมโครโฟนชุดประชุมชนิดคอยาวและเครื่องควบคุมกลางชุดประชุม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 13/07/2558


TOR โต๊ะประชุม ชั้น2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 13/07/2558


Page 20 of 25