ร่าง TOR/TOR

TOR ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2558 กิจกรรม"การพัฒนาระบบให้การรับรองและการประเมินผลโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว"

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 10/07/2558


TOR เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ-สี)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 09/07/2558


TOR หลักสูตร "อุตสาหกรรมจังหวัด(เตรียมความพร้อมเป็น อสจ.)" รุ่นที่4

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 08/07/2558


TOR งานปรับปรุงกั้นห้อง และตกแต่งภายในอาคาร สปอ.ส่วนต่อเติม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 08/07/2558


TOR งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 02/07/2558


TOR โครงการพัฒนาโรงสีข้าวคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานห่วงโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2558 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 24/06/2558


TOR โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อลดต้นทุนเกษตรกรประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 24/06/2558


TOR โครงการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของสถาบันเครือข่าย

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 22/06/2558


TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม งบประมาณประจำปี 2558

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18/06/2558


TOR งานซ่อมแซมและทาสีภายนอกอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเดิมThem

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 15/06/2558


Page 21 of 25