ร่าง TOR/TOR

TOR บำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสาร ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบงาน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 26/05/2558


TOR การว่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18/05/2558


TOR ข้อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานโครงการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของสถาบันเครือข่าย

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 22/04/2558


TOR ข้อกำหนดการจ้างหลักสูตร"อุตสาหกรรมจังหวัด(เตรียมความพร้อมเป็น อสจ.)" รุ่นที่ 4

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 22/04/2558


TOR ข้อกำหนดว่าจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว(Green GDP)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 20/04/2558


TOR ข้อกำหนดว่าจ้างที่ปรึกษากิจกรรม"การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้"

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 20/04/2558


TOR ข้อกำหนดว่าจ้างที่ปรึกษากิจกรรม"การพัฒนาและยกระดับบุคลากรภาครัฐ"

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 20/04/2558


TOR ข้อกำหนดว่าจ้างที่ปรึกษากิจกรรม"การพัฒนาระบบให้การรองรับรองและการประเมิน"

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 20/04/2558


ร่าง TOR การจัดจ้างประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค(OPOAI)ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 30/03/2558


ร่าง Tor กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 20/03/2558


Page 22 of 25