ร่าง TOR/TOR

ร่าง Tor การจัดจ้างเดินสายสัญญาณเครือข่ายสื่อสารภายในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 75 จังหวัด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 11/03/2558


TOR การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน จำนวน 96 เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 7 เครื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หลังประชาวิจารณ์และข้อเสนอแนะครั้งล่าสุด

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 25/02/2558


TOR การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน จำนวน 96 เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 7 เครื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 03/02/2558


TOR การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน จำนวน 96 เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 7 เครื่อง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 26/12/2557


TOR จัดทำจุลสารอุตสาหกรรมสัมพันธ์ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิกรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 19/12/2557


ร่างTor จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยากส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนจำนวน 82 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ สปอ. ฉบับเพิ่มเติม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 09/12/2557


ร่าง TOR จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 82 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 31/10/2557


TOR การจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 28/10/2557


TOR การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน จำนวน 96 เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 7 เครื่อง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 27/10/2557


ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน จำนวน 96 เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 7 เครื่อง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 27/10/2557


Page 23 of 25