ร่าง TOR/TOR

TOR การจัดซื้อปั๊มน้ำระบบดับเพลิง จำนวน 1 ระบบ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 07/12/2559


TOR ข้อกำหนดการจ้่าง กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 03/12/2559


TOR การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขียนเมื่อ 26/11/2559


TOR การปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 15/11/2559


ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เขียนเมื่อ 14/11/2559


TOR การจัดซื้อชุดไมโครโฟน และเครื่องควบคุมภาพและเสียง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 10/11/2559


TOR การจัดซื้อปั๊มน้ำระบบดับเพลิง จำนวน 1 ระบบ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 10/11/2559


TOR การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 09/11/2559


TOR ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปี พ.ศ. 2560

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 02/11/2559


TOR การจ้างดำเนินการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 28/10/2559


Page 10 of 24