ร่าง TOR/TOR

ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) จ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปี 2560

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 11/04/2560


Tor การสอบราคาซื้อปั๊มน้ำระบบดับเพลิง จำนวน 1 ระบบ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 29/03/2560


TOR จ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงๆในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 23/03/2560


TOR ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อวีดิท้ศน์ การพัฒนาขับเคลื่อนโครงการ พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 08/03/2560


Tor การประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่วารสารอุตสาหกรรม (ครั้งที่ ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 14/02/2560


TOR ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านนักจัดการงานทั่วไป ประจำกลุ่มอำนวยการฯ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 26/01/2560


ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านเสริมสร้างนวัฒกรรมและองค์ความรู้ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เขียนเมื่อ 23/01/2560


TOR การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน 153 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 20/01/2560


Tor ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่วารสารอุตสาหกรรม (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18/01/2560


TOR กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 10/01/2560


Page 10 of 25