ร่าง TOR/TOR

TOR การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน สำนักกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักงานกฏหมาย เขียนเมื่อ 19/09/2559


TOR การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขียนเมื่อ 19/09/2559


ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน กลุ่มพัฒนาระบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เขียนเมื่อ 15/09/2559


ข้อกำหนดและขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา การยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงาน

เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เขียนเมื่อ 15/09/2559


TOR การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอาคารเดิม อาคารส่วนต่อเติม และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 13/09/2559


TOR งานจ้างปรับปรุงห้องทำงาน ชั้น 3,5 และชั้น 6 อาคาร สปอ. เดิม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 23/08/2559


TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 09/08/2559


TOR การจัดกิจกรรมวันโอโซนสากลประจำปี 2559

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 14/07/2559


TOR การจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,000 เควีเอ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 14/07/2559


TOR การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำ สปอ. (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๕๙

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 09/06/2559


Page 15 of 25