ร่าง TOR/TOR

ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 17/12/2562


ร่างประกวดราคาโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบโทรศัพท์สื่อสารผ่านระบบเครือข่าย VoIP - Voice IP หรือ Voice Gateway

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 02/12/2562


ร่างขอบเขตของงานและร่างราคากลาง การเช่าระบบ Cloud Computing เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการข้อมูลประชาชนและผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 26/11/2562


ประกาศ ร่าง ข้อกำหนดการจ้าง โครงการพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูลสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 22/11/2562


ร่างขอบเขตของงานการเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับ สอป. สอจ. กรม สาขากรมในภูมิภาค สถาบันเครือข่าย และหน่วยงานในสังกัด อก.

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 15/11/2562


TOR การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 146 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 146 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 30/10/2562


ราคากลาง การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 146 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 146 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 30/10/2562


ร่างข้อกำหนดคุณลักษณะทางด้านเทคนิค (TOR) การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 146 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 146 เครื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 17/10/2562


รายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องถ่ายเอกสาร ขาว -ดำ จำนวน ๑๓ เครื่อง)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 02/07/2562


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 23/04/2562


Page 2 of 25