ร่าง TOR/TOR

TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมการสำนักงาน จำนวน 102 เครื่อง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 08/07/2557


ร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมการสำนักงาน จำนวน 102 เครื่อง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 08/07/2557


ร่าง TOR การเช่าใช้งานวงจรสื่อสารความเร็วสูงระบบอินทราเน็ต และระบบอินทรอเน็ต สปอ. และสอจ. 76 จังหวัด

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 23/05/2557


TOR การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในสปอ.และ สอจ. จำนวน 102 เครื่อง ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่3

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 21/05/2557


ร่าง TOR โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์และการปรับปรุงห้องประชุม อก 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 20/05/2557


TOR การจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 20/05/2557


ร่าง TOR โครงการศูนย์บริการร่วมของกระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา (One Stop Service)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 19/05/2557


ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน การเช่าใช้งานวงจรเครือข่ายสื่อสารความเร็ว ระบบอินทราเน็ต ระบบอินเตอร์เน็ต

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 01/05/2557


ร่างข้อกำหนดการจ้าง โครงการค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18/04/2557


TOR การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 102 เครื่อง ครั้งที่ 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 08/04/2557


Page 24 of 25