ร่าง TOR/TOR

ประกาศ เผยแพร่ร่าง TORและราคากลาง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพิสูจน์ตัวตน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 19/12/2560


TOR ข้อกำหนดขอบเขตของงาน โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อพิสูจน์ตัวตน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 07/12/2560


TORข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทำความเย็น (Refrigernt Identifier or Refrigernt Analyzer)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 23/11/2560


TORข้อกำหนดการจ้างดำเนินการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 16/11/2560


TOR ข้อกำหนดการจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) ครั้งที่ 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 07/09/2560


TOR จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 04/09/2560


TOR ข้อกำหนดการจ้างดำเนินการจัดทำวีดีทัศน์ของภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศและภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 25/08/2560


TOR ข้อกำหนดการจ้างดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 24/08/2560


TOR ข้อกำหนดการจ้างดำเนินการจัดทำวารสารอุตสาหกรรม (ฉบับดิจิทัล)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 23/08/2560


TOR ข้อกำหนดการจ้างทำระบบฐานข้อมูลการจัดการงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 23/08/2560


Page 7 of 25