ร่าง TOR/TOR

ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ 15/08/2560


ขอกำหนดและขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เขียนเมื่อ 11/08/2560


ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน กลุ่มพัฒนาระบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เขียนเมื่อ 09/08/2560


ขอกำหนดและขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา การวางระบบการพัฒนาในหมวด 5 "การมุ่งเน่นบุคลากร"

เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เขียนเมื่อ 09/08/2560


TOR การเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับ สปอ. สอจ. กรม สาขากรมในภูมิภาค สถาบันเครือข่าย และหน่วยงานในสังกัด อก. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เขียนโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขียนเมื่อ 09/08/2560


รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) จ้างทำความสะอาดอาคาร สปอ. อาคารเดิม อาคารส่วนต่อเติม และบริเวณโดยรอบอาคาร สปอ.

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 04/08/2560


ข้อกำหนดการจ้าง (TOR) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ภายในงาน Thailand Indusrty Expo 2017

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18/07/2560


ข้อกำหนดการจ้าง (TOR) จ้างกิจกรรมผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 04/07/2560


TOR สอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 09/06/2560


(TOR) ขอบเขตของงานการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อน "ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านสื่อโทรทัศน์"

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 05/06/2560


Page 7 of 24