ร่าง TOR/TOR

ขอกำหนดและขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา การวางระบบการพัฒนาในหมวด 5 "การมุ่งเน่นบุคลากร"

เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เขียนเมื่อ 09/08/2560


TOR การเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับ สปอ. สอจ. กรม สาขากรมในภูมิภาค สถาบันเครือข่าย และหน่วยงานในสังกัด อก. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เขียนโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขียนเมื่อ 09/08/2560


รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) จ้างทำความสะอาดอาคาร สปอ. อาคารเดิม อาคารส่วนต่อเติม และบริเวณโดยรอบอาคาร สปอ.

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 04/08/2560


ข้อกำหนดการจ้าง (TOR) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ภายในงาน Thailand Indusrty Expo 2017

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18/07/2560


ข้อกำหนดการจ้าง (TOR) จ้างกิจกรรมผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 04/07/2560


TOR สอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 09/06/2560


(TOR) ขอบเขตของงานการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อน "ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านสื่อโทรทัศน์"

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 05/06/2560


TOR การจัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นที่อุตสาหกรรมรองรับและสนับสนุนด้านการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) สปอ.

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 20/05/2560


ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการ (TOR) โครงการพัฒนาเว็ปไซต์ EEC (Eastern Economic Corridor) สกรศ. สปอ.

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 20/05/2560


ข้อกำหนดการจ้าง (TOR) จัดงานแสดงศักยภาพพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โครงการ "ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 20/05/2560


Page 9 of 25