ยุทธศาสตร์

                                                                           ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2562 – 2565

วิสัยทัศน์ เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อาเซียนบนพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชน

ประเด็นการพัฒนาที่ 1

         เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการตลาดตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1

เป้าประสงค์

         เพิ่มผลิตภาพสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้านเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

ตัวชี้วัด

         ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1

กลยุทธ์

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ข้าว ไม้ผล พืชสมุนไพร ประมงและปศุสัตว์ เป็นต้นโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและการบริหารจัดการที่ดี

2. พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้ดำเนินการในลักษณะการรวมกลุ่มและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

5. ส่งเสริมระบบตลาดกลางช่องทางการตลาด และสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า

6. ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อการส่งออกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

……………………………………………………………………………………..

ประเด็นการพัฒนาที่ 2

          ส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ

ตัวชี้วัด

          มูลค่าการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 8

เป้าประสงค์

           มูลค่าการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์

1. พัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ให้มีความเชื่อมโยงและได้มาตรฐาน

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณด่านพรมแดนเมืองชายแดนเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกสาขาการผลิตให้มีความเข้มแข็งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

5. วางระบบการบริหารจัดการนํ้าระบบป้องกันอุทกภัยเพื่อป้องกันความเสียหายแก่พื้นที่เศรษฐกิจ

6. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา 

..................................................................................................

ประเด็นการพัฒนาที่ 3

         ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองท่องเที่ยวชายแดน

เป้าประสงค์

         รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

        รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8

กลยุทธ์

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีศักยภาพโดยปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว

2. ส่งเสริมกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อาทิ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงอาหาร เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น

3. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด

4. พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน

5. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น

………………………………………………………………………………………………………

ประเด็นการพัฒนาที่ 4

         เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

        รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

         รายได้ต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 2

กลยุทธ์

1. พัฒนาเพื่อยกระดับและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

2. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งทั้งกระบวนการผลิตและการตลาด

3. สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะให้พร้อมประกอบอาชีพ

5. พัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัยและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค

...................................................................................................................

      •                          

ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

          ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

          การลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดในจังหวัดเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

          1. รายได้จากการส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 5

          2. รายได้จากการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 16

กลยุทธ์ : มีจำนวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้

1) เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

2) พัฒนายกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแบบทางเลือกสอดคล้องกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เอื้อต่อการลงทุนภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ 

4) พัฒนาสภาพแวดล้อมสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่

..............................................................................................................................

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

         ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์

         ต่างประเทศให้ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของจังหวัด

ตัวชี้วัด : 1. สินค้าและบริการที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าสากลเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 85

            2. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นที่ได้รับมาตรฐานชุมชน 40 ผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์ : มีจำนวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้

1) เพิ่มประสิทธิภาพผลิตผลเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมาตรฐาน

2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

3) ส่งเสริมการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานสอดคล้องกับภาคการผลิตสาขาเป้าหมาย เฉพาะ

4) ส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่ทันสมัย

………………………………………………………………………………………….

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

          เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ตัวชี้วัด

1. คดีอาชญากรรมและคดียาเสพติด ลดลงคิดเป็นร้อยละ 25

2. จำนวนอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 35

3. ครอบครัวอบอุ่นตามเกณฑ์ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 85 

4. หมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 90

เป้าประสงค์

          ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข

กลยุทธ์

          มีจำนวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้

1) เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2) ส่งเสริมสังคมแห่งคุณภาพสอดคล้องตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3) เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และดำรงชีวิตแบบพอเพียง

..................................................................................................................................

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

          เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน

เป้าประสงค์

ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัด

1. ประชากรที่เข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 95

2. จำนวนข้อร้องเรียนในการให้บริการที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 90

กลยุทธ์ มีจำนวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้

1) ส่งเสริมการบริการสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า

2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล

3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

..............................................................................................................................

ยุทธศาสตร์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  

การเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลให้เติบโตและเข้มแข็ง

เป้าประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลให้เติบโตและเข้มแข็ง 

ตัวชี้วัด

จำนวนผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การค้า

กลยุทธ์

1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การเพิ่มผลิตภาพ มูลค่า และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมฮาลาล เพื่อรุกตลาดพรีเมี่ยม

2) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งการใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มโอกาศทางการค้าออนไลน์

3) พัฒนาทักษะจำเป็นสำหรับแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแก่ภาคอุตสาหกรรม

 

 .................................................................................................. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่

การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาลที่มุ่งเน้นการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้พัฒนาสู่ยั่งยืน (Sustainable Growth Development) 

ตัวชี้วัด

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาลให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ 

1) พัฒนา ผลักดัน ระเบียบ/กฎหมาย ให้เอื้อต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัด

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมปัตตานี (บานา)และเขตประกอบการอุตสาหกรรม (อ.หนองจิก)

 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น