พันธกิจ

สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงาน R&D ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารเช่น มอ.ปัตตานี ภาครัฐ และเอกชน

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการอาหารฮาลาลทั้งที่เป็นผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน

กำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชน และสังคม