Page 1 - คู่มือการปฏิบัติงาน การขอขยายระยะเวลาในการเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วผ่านระบบสารสนเทศ (สก.1)
P. 1

หนวยงาน : สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม          จัดทํา ณ เดือน / ป

                                      มีนาคม 2561
        คูมือการปฏิบัติงาน :  การขอขยายระยะเวลาในการเก็บกักสิ่ง
                     ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวผานระบบ
                     สารสนเทศ (สก.1)

        หนวยงานผูปฏิบัติ :  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
   1   2   3   4   5