แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ : ผู้ปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ : ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคใต้)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ : ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (ภาคเหนือ)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ : ผู้ปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน (ภาคใต้)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ : ผู้ปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน (ภาคเหนือ)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ : ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (ภาคใต้)

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/c47d558f18cf8284ab69f457abb4efda_S.jpg
ประชุมหารือเรื่องตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงอุตสาหกรรม
26 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/fa2e080efc91d4e519e632d97e8b30be_S.jpg
ประชุมชี้แจงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
07 ส.ค. 2563
media/k2/items/cache/0dc28c5524c53d3b8602a6470de0b125_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาระบบราชการ 4.0 และ คณะทำงานพัฒนาระบบราชการ 4.0
24 ก.ค. 2563
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ร่าง TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev