การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ : ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (ภาคเหนือ)

            จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 25 เมษายน 2561 ณ โรงแรมโพธฺ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างและสนับสนุนให้เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานพัฒนาไปสู่การเป็นเครือข่ายการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานเพือพัฒนางาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการเงินและบัญชี และสร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานถ่ายทอดเทคนิควิธีการทำงานจากพี่สู่น้อง เสริมสร้างความรู้ให้กับผู้บฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังวัด

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *