การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ครั้งที่ 1 (กลุ่มส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 1 และ 2)

ในระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนให้มีความชัดเจนและร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำคู่มือสำหรับประชาชนไปใช้ในการบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน รวมไปถึงผลสะท้อนกลับมาจากผู้รับบริการ 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *