การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ครั้งที่ 2 (กลุ่มส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 3)

ในระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนให้มีความชัดเจนและร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำคู่มือสำหรับประชาชนไปใช้ในการบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน รวมไปถึงผลสะท้อนกลับมาจากผู้รับบริการ 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *