การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชนที่จะใช้ให้บริการร่วมกัน

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชนที่ได้จัดทำขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้ใช้ให้บริการประชาชนร่วมกันทั้ง กรมโรงงานอุสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *