หารือเกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ร่วมหารือกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ในการศึกษากระบวนงานและวิเคราะห์ผู้มีส่วนใด้ส่วนเสียในกระบวนงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (กลุ่มนโนบายและแผนงาน กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม) เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบรีการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในการประเมินส่วนราชการ  

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *