ประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาระบบราชการ 4.0 และ คณะทำงานพัฒนาระบบราชการ 4.0

            เพื่อทบทวนความพร้อมเข้ารับการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ในปีถัดไป ตามแนวทางที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดไว้ 5 ขั้นตอน 1) ประเมินตนเอง (Self Access) 2) ชี้บ่งจุดที่ต้องปรับปรุง (Identify Gap) 3) กำหนดเรื่องสำคัญที่ต้องลงมือทำ (Set Priorities for Improvement) 4) นำไปปฏิบั้ติ (Implement Solutions) 5) วัดผลการปรับปรุง (Measure Results and Impacts) ในการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *