ประชุมชี้แจงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม อก. 3 ชั้น 3 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสำรวจและวิธีการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *