archive การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)

Documents

pdf คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 104/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแล และคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (34 download)
pdf คู่มือการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (24 download)
pdf สรุปลักษณะสำคัญขององค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 (24 download)
pdf หน่วยงานต้นแบบของระบบราชการ 4.0 (30 download)
pdf เกณฑ์ประเมินสถานะในการเป็นระบบราชการ 4.0 (19 download)
pdf แบบประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0 (30 download)