archive การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)

Documents

pdf คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 104/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแล และคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (112 download) Popular
pdf คู่มือการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (86 download)
pdf สรุปลักษณะสำคัญขององค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 (76 download)
pdf หน่วยงานต้นแบบของระบบราชการ 4.0 (114 download) Popular
pdf เกณฑ์ประเมินสถานะในการเป็นระบบราชการ 4.0 (63 download)
pdf แบบประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0 (171 download) Popular