archive การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)

Documents

pdf คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 104/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแล และคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (60 download)
pdf คู่มือการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (44 download)
pdf สรุปลักษณะสำคัญขององค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 (38 download)
pdf หน่วยงานต้นแบบของระบบราชการ 4.0 (53 download)
pdf เกณฑ์ประเมินสถานะในการเป็นระบบราชการ 4.0 (34 download)
pdf แบบประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0 (63 download)