คู่มือการปฏิบัติงาน

> การนำข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์
> การแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบสารสนเทศ
> การรับ-ส่ง งานสารบรรณ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
> การเขียนหนังสือราชการ
> การจัดเก็บเอกสารราชการ
> การทำลายเอกสารราชการ
> การจัดวางระบบควบคุมภายใน
> การวางแผนบริหารความเสี่ยง
> การเขียนโครงการ
> การจัดจ้างที่ปรึกษา
> การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E-Market
> การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E-Bidding
> การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
> การย้ายเครื่องจักรภายนอกบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม
> การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
> การโอนการประกอบกิจการโรงงาน
> การแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน
> การแบ่งแยกรายการเครื่องจักรซึ่งได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว
> การขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
> การขอขยายระยะเวลาในการเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วผ่านระบบสารสนเทศ (สก.1)
> การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผ่านระบบสารสนเทศ (สก.2)
> การขออนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการเก็บรักษา
> การขออนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง
> การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน