กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชนที่ได้จัดทำขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้ใช้ให้บริการประชาชนร่วมกันทั้ง กรมโรงงานอุสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

ตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชนที่จะใช้ให้บริการร่วมกัน

ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

 1.ตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมสัมมนา ตรวจสอบ คลิก 

 2.จัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนา ตรวจสอบ คลิก 

 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาและจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามกรอบการเมิน

ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนให้มีความชัดเจนและร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำคู่มือสำหรับประชาชนไปใช้ในการบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน รวมไปถึงผลสะท้อนกลับมาจากผู้รับบริการ 

 

ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมวิชชิ่งทรี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น

เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนให้มีความชัดเจนและร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำคู่มือสำหรับประชาชนไปใช้ในการบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน รวมไปถึงผลสะท้อนกลับมาจากผู้รับบริการ 

 

ในระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนให้มีความชัดเจนและร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำคู่มือสำหรับประชาชนไปใช้ในการบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน รวมไปถึงผลสะท้อนกลับมาจากผู้รับบริการ 

 

ในระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนให้มีความชัดเจนและร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำคู่มือสำหรับประชาชนไปใช้ในการบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน รวมไปถึงผลสะท้อนกลับมาจากผู้รับบริการ 

 

ตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชนที่จะใช้ให้บริการร่วมกัน

ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

 1.ตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมสัมมนา ตรวจสอบ คลิก 

 2.จัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนา ตรวจสอบ คลิก 

            จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพรรณราย จังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างและสนับสนุนให้เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานพัฒนาไปสู่การเป็นเครือข่ายการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานเพือพัฒนางาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน และสร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานถ่ายทอดเทคนิควิธีการทำงานจากพี่สู่น้องเป็นแนวทางและเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้บฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังวัด

            จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี บีช วิลล่า แอนด์ สวีท จังหวัดพังงา เพื่อสร้างและสนับสนุนให้เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานพัฒนาไปสู่การเป็นเครือข่ายการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานเพือพัฒนางาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และสร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานถ่ายทอดเทคนิควิธีการทำงานจากพี่สู่น้อง เสริมสร้างความรู้ให้กับผู้บฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังวัด

หน้าที่ 1 จาก 7