กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหารือการดำเนินงานร่วมกันในเรื่องอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) เพื่อการกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวง และกำหนดการรับผิดชอบในการดำเนินการของแต่ละส่วนราชการในสังกัดแระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม อก. 3 ชั้น 3 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสำรวจและวิธีการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

            เพื่อทบทวนความพร้อมเข้ารับการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ในปีถัดไป ตามแนวทางที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดไว้ 5 ขั้นตอน 1) ประเมินตนเอง (Self Access) 2) ชี้บ่งจุดที่ต้องปรับปรุง (Identify Gap) 3) กำหนดเรื่องสำคัญที่ต้องลงมือทำ (Set Priorities for Improvement) 4) นำไปปฏิบั้ติ (Implement Solutions) 5) วัดผลการปรับปรุง (Measure Results and Impacts) ในการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0

ร่วมหารือกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ในการศึกษากระบวนงานและวิเคราะห์ผู้มีส่วนใด้ส่วนเสียในกระบวนงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (กลุ่มนโนบายและแผนงาน กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม) เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบรีการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในการประเมินส่วนราชการ  

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชนที่ได้จัดทำขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้ใช้ให้บริการประชาชนร่วมกันทั้ง กรมโรงงานอุสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

ตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชนที่จะใช้ให้บริการร่วมกัน

ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

 1.ตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมสัมมนา ตรวจสอบ คลิก 

 2.จัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนา ตรวจสอบ คลิก 

 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาและจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามกรอบการเมิน

ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนให้มีความชัดเจนและร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำคู่มือสำหรับประชาชนไปใช้ในการบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน รวมไปถึงผลสะท้อนกลับมาจากผู้รับบริการ 

 

ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมวิชชิ่งทรี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น

เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนให้มีความชัดเจนและร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำคู่มือสำหรับประชาชนไปใช้ในการบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน รวมไปถึงผลสะท้อนกลับมาจากผู้รับบริการ 

 

ในระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนให้มีความชัดเจนและร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำคู่มือสำหรับประชาชนไปใช้ในการบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน รวมไปถึงผลสะท้อนกลับมาจากผู้รับบริการ 

 

หน้าที่ 1 จาก 7