folder ดาวน์โหลดเอกสาร

Categories

folder การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
folder การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ
folder คู่มือปฏิบัติงาน
folder คู่มือสำหรับประชาชน
folder แบบฟอร์มรายงานและตัวอย่างการรายงานผลของตัวชี้วัดตาม ม. 44

Documents

pdf การตรวจประเมินตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2560 (112 download) Popular
pdf คู่มือการปฏิบัติงาน ม 44 (136 download) Popular
pdf คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนของ สอจ (260 download) Popular
pdf นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 (908 download) Popular
archive ร่างคู่มือสำหรับประชาชน ของสปอ ที่เป็นกระบวนงานของ กรอ ที่ อสจ มีอำนาจ อนุมัติ อนุญาต (151 download) Popular
archive ร่างคู่มือสำหรับประชาชน ของสปอ ที่เป็นกระบวนงานของ สมอ ที่ อสจ มีอำนาจ อนุมัติ อนุญาต (135 download) Popular
spreadsheet แบบฟอร์ม ข้อมูลสำหรับสร้าง Account ในระบบ คู่มือประชาชน (พรบ อำนวยความสะดวก) (205 download) Popular