folder คู่มือสำหรับประชาชน

Documents

pdf 1 การขอขยายระยะเวลาในการเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว+(สก 1) (69 download)
pdf 10 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา (92 download)
pdf 11 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย (68 download)
pdf 12 การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (72 download)
pdf 13 การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน (64 download)
pdf 14 การแจ้งทดลองเดินเครื่องจักรก่อนการเริ่มประกอบกิจการโรงงาน (65 download)
pdf 16 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่+2 (56 download)
pdf 17 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่+3 (62 download)
pdf 18 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (62 download)
pdf 19 การแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน (80 download)
pdf 2 การขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร (80 download)
pdf 20 การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (58 download)
pdf 21 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน+(ร ง 4) (72 download)
pdf 22 การแบ่งแยกรายการเครื่องจักรซึ่งได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว (81 download)
pdf 23 การเปลี่ยนแปลงชื่อโรงงานหรือชื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (70 download)
pdf 24 การย้ายเครื่องจักรภายนอกบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม (55 download)
pdf 25 การย้ายเครื่องจักรภายในบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม (111 download) Popular
pdf 26 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (87 download)
pdf 27 การโอนการประกอบกิจการโรงงาน (66 download)
pdf 28 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (83 download)