folder ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

Documents

pdf 1 ระเบียบการฝึกอบรม(กรมบัญชีกลาง) (65 download)
pdf 10 1คู่มือการโอนขายบิลเงินสินบนรางวัล (29 download)
pdf 10 2ตัวอย่างการโอนขายบิลเงินสินบนรางวัล (33 download)
pdf 11 1การล้างลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (52 download)
pdf 11 2ตัวอย่างการล้างลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ (28 download)
pdf 12 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน (28 download)
pdf 2 เบิกจ่ายเงินจากคลัง (69 download)
pdf 3 แยกประเภท (50 download)
pdf 4 ข้อผิดพลาดที่มักเกิดในการเบิก จ่ายเบี้ยประชุม (53927 download) Popular
pdf 5 การรับและนำส่งเงิน กพร (339 download) Popular
pdf 6 ตัวอย่าง (46 download)
pdf 7 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ (140 download) Popular
pdf 8 การบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนเงินนอกงบประมาณ (2564 download) Popular
pdf 9 ตัวอย่างเบิกเกินส่งคืนเงินนอกงบประมาณ (60 download)
pdf ระเบียบการจ่ายเงินฉบับ Pocket Book (61 download)