folder ระหว่างวันที่ 22 - 25 เมษายน 2561 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย

Documents

pdf 1 การบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนเงินนอกงบประมาณ (21 download)
pdf 10 1การล้างลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (126 download) Popular
pdf 10 2ตัวอย่างการล้างลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ (39 download)
pdf 11 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ ศ 2551 (29 download)
pdf 12 แยกประเภท (590 download) Popular
pdf 13 ข้อผิดพลาดที่มักเกิดในการเบิก จ่ายเบี้ยประชุม (3629 download) Popular
pdf 14 วิธีการตรวจสอบข้อมูลบัญชีในงบทดลอง (1946 download) Popular
pdf 15 เงินทดรองราชการ (15704 download) Popular
pdf 16 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ (37 download)
pdf 17 หนังสือที่ กค 4023 3ว439 เรื่อง ระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ (38 download)
pdf 18 แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ (162 download) Popular
pdf 19 การรับและนำส่งเงิน กพร (181 download) Popular
pdf 2 ตัวอย่างเบิกเกินส่งคืนเงินนอกงบประมาณ (52 download)
pdf 20 (กรณีตัวอย่าง) รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง (54 download)
pdf 21 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบภายใน ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ (980 download) Popular
pdf 3 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีฯ ปีงปม 2561 (65 download)
pdf 4 คู่มือวิธีการใช้งาน QR Cord เครื่อง EDC VX 520C (46 download)
pdf 5 คู่มือวิธีการใช้งานเครื่อง EDC (58 download)
pdf 6 แนะนำบริการ GFMIS on KTB Corporate Online (483 download) Popular
pdf 7 1 ว 65 ลว 6 ก พ 61 รับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (27 download)