folder ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบลูโซเทล จังหวัดกระบี่

Documents

pdf 1 การบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนเงินนอกงบประมาณ (51 download)
pdf 10 1การล้างลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (51 download)
pdf 10 2ตัวอย่างการล้างลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ (31 download)
pdf 11 การรับและนำส่งเงิน กพร (46 download)
pdf 12 (กรณีตัวอย่าง) รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง (30 download)
pdf 13 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ (30 download)
pdf 14 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบภายใน ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ (68 download)
pdf 15 แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ (36 download)
pdf 16 วิธีการตรวจสอบข้อมูลบัญชีในงบทดลอง (3086 download) Popular
pdf 17 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ ศ 2551 (25 download)
pdf 18 แยกประเภท (35 download)
pdf 19 ข้อผิดพลาดที่มักเกิดในการเบิก จ่ายเบี้ยประชุม (36 download)
pdf 2 ตัวอย่างเบิกเกินส่งคืนเงินนอกงบประมาณ (71 download)
pdf 3 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีฯ ปีงปม 2561 (33 download)
pdf 4 คู่มือวิธีการใช้งาน QR Cord เครื่อง EDC VX 520C (199 download) Popular
pdf 5 คู่มือวิธีการใช้งานเครื่อง EDC (188 download) Popular
pdf 6 แนะนำบริการ GFMIS on KTB Corporate Online (27 download)
pdf 7 1 ว 65 ลว 6 ก พ 61 (49 download)
pdf 7 2 ว 5 ลงวันที่ 11 ม ค 61 (43 download)
pdf 7 3 ว 116 ลว 31 ก ค 60 (37 download)